Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi

HNGU-da geçirilen OIOIUS — 2024-iň ýeňijileri kesgitlenildi

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Hökümet mejlisi geçirildi

Türkmenistanda «Marykarbamid» zawodynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça işler alnyp barylýar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň desgalary döwrebaplaşdyrylýar

Türkmenistanyň DIM-inde TRACECA ulag taslamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

DÝHG agza döwletleriň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi tamamlandy

Türkmenistanda Angola Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

DÝHG agza döwletleriň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň Teswirnamasyna gol çekildi

BMG-niň Baş Assambleýasynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi.

«Galkan» Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynyň finalyna çykdy

Ankarada Türkmenistanyň Prezidentiniň türk dilinde neşir edilen «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Nebitgazçylaryň ýokary okuw mekdebinde hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçiriler

DÝHG-niň 38-nji mejlisiniň dördünji güni: nebit önümleriniň hyzmatdaşlygyna goşant

Türkmen wekiliýeti Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygyna gatnaşdy

Demir ýol boýunça halkara maslahata gatnaşyjylar Aşgabat — Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasynda eden çykyşy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Zähmeti goramakda kärdeşler arkalaşyklarynyň wezipeleri we hukuklary» atly maslahat geçirildi

Aşgabatda DÝHG agza döwletleriň wekilleri demir ýol daşamalaryny döwrebaplaşdyrmagyň meselelerini maslahatlaşýar

Mary şäherinde kottejler toplumynyň I tapgyrynyň açylyş dabarasy boldy

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy

Hokkeý boýunça halkara ýaryş üstünlikli dowam edýär

Demir ýol boýunça halkara foruma gatnaşyjylar Arkadag şäherine baryp gördüler

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistan bilen BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasy pugtalandyrýar

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Energetika boýunça Türkmenistan – ÝB Iş topary Brýusselde ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

Nebitgazçylaryň ýokary okuw mekdebinde hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmen wekiliýeti Brýusselde ýangyç-energetik pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça gepleşiklere gatnaşdy

Halkara nebit we gaz uniwersiteti Informatika boýunça II açyk halkara olimpiada geçirer

Türkmenistanyň Prezidenti welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň Komitetiniň başlygy: «Türkmenistan — Hytaý bilen Ýewropanyň arasyndaky ýük üpjünçilik zynjyrynyň diýseň möhüm halkasy»

Paýtagtymyzda DÝHG-niň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň mejlisi öz işine başlady

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy

Aşgabatda her ýylky türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleri geçirildi

«Ýyldyz» myhmanhanasynda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna (DÝHG) agza döwletleriň Demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi öz işine başlady

Daşary ýurtly işewürler uçar kerosinini we binýatlyk ýagy satyn aldylar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

«Türkmennebit» döwlet konserni boýunça üç aýda bellenilen meýilnamalar artygy bilen ýerine ýetirildi

Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara

AŞGABATDAKY HALKARA HOKKEÝ ÝARYŞYNA 10 TOPAR GATNAŞAR

Türkmenistan BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň 2025 — 2029-njy ýyllar üçin agzalygyna saýlandy

Lebapda we Maryda mineral dökünleri saklamaga niýetlenen döwrebap ammarlar gurlar

«Türkmennebit» döwlet konserniniň garamagyndaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylar

Türkmenistanda nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümçilik kuwwaty artdyrylar

Aşgabatda Türkmenistanyň halkara parahatçylyk diplomatiýasyna bagyşlanan forum geçrildi

Halkara hyzmatdaşlarymyz
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image