«Goturdepe» buraw işleri müdirligi

Goturdepe BIM-i ulanyş we gözleg guỳularyny gazmak boỳunça işleri ỳerine ỳetirỳän ỳöriteleşdirilen kärhana bolup durỳar.

     1956-njy ỳylda Goturdepe meỳdançasynda ussa Ş.A.Sarkisỳanyň buraw toparynyň burawlanan № 3 guỳusyndan 2650 m çuňlukdan nebitli fontan atylyp çykyp, Goturdepe ỳatagynyň özleşdirilmeginiň başlangyjyny goỳdy.

     Ol orta Aziỳanyň uly nebit ỳatagy bolup, Nebitdag we Çeleken nebitli ỳataklarynyň arasyndaky Balkan ỳaka çäklerinde , beỳikligi 40 m-den geçỳän uzalyp gidỳän Garagum çölüniň gum depeleriniň we şor takyr ỳerleriň arasynda ỳerleşendir. Bu ỳerlerde tizligi 10-12 m/s ỳetỳän ỳygy-ỳygydan bolup durỳan ỳelleriň täsirine düşendir, ösümlikleriň selçeňligi, seỳrek sazak düỳpleri bilen tapawutlanỳar. Çölüň birden üỳtgeỳän howasy örän az mukdarda ỳyllyk ygalyň düşmegi bilen tomsuna ỳokary temperatura bilen ( 46С çenli) häsiỳetlendirilỳär.

     Aỳratyn agyr howa we çylşyrymly geologik şertlerine garamazdan 1956-njy ỳylda Goturdepe ỳatagynda guỳularyň gazylmagy özleşdirilmäge girizildi.

     Guỳulary burawlamak rotor we turbina usullary bilen alnyp baryldy.

     Ilkinji gezek guỳulary elektrobur bilen tejribe görnüşinde burawlamak 1960-njy ỳylda başlanyldy, muňa Goturdepe nebit yatagynyň bazasynda „Türkmennebit“ birleşigi- niň ulgamynda elektroburaw tejribeleỳin edarasyny döretmek hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň görkezmesi onuň ösdürilmegine uly derejede ỳardym berdi.

     1971-nji ỳylyň iỳulynda zähmet önümçiligini kämilleşdirmek maksady bilen elektroburawlaỳyş tejribeleỳin edarasy Goturdepe buraw işler müdirligine üỳtgedilip, hakykatda elektroburawlaỳyşyň täze tehnikasyny synag etmek üçin poligona we öňdebaryjy tejribäniň mekdebine öwrüldi.

     Goturdepe müdirliginiň burawlarynda burawlaỳyşyň ähli tehniki serişdeleriň synaglary geçdi we öz durmuşyna başlady: elektroburlar, telemetriki ulgamlary, dolotanyň aỳlanyşynyň tizligini ölçemek üçin reduktor wstawkalar, dolotany awtomatik ỳagdaỳda bermek, izolirlemeklige gözegçilik gurluşy, dolandyryş stansiỳalary we beỳleki enjamlaryň, bölekleriň we toplanylỳan önümleriň birgideni.

     GBIM - ne ỳüklenilen wezipeleri ỳetirmek üçin onuň düzüminde, guỳularyň gurluşygynyň tehnologik işiniň gidişine gatnaşmaklygyna baglylykda şu aşakdaky gurluş bölümçeleri döredildi.

     Goturdepe, Demirgazyk Goturdepe, Merkezi Goturdepe meỳdan-çalarynda nebitli guỳularyň burawlanyşyny amala aşyrỳan 14 sany buraw topary we NGÇM-niň buỳurmalary  boỳunça burawlanylỳan guỳularyň üstündäki işlerini ỳerine ỳetirỳärler , 2 sany wyşkagurnama topary, önümçilige hyzmat ediş bazasy öz işleri bilen: WGS, BEPAS, EweTPAS, EEweEÜPAS.