Öňdebaryjylaryň netijeli işleri
25.05.2023

Bu burawlaýjylar toparynyň agzalarynyň atlary diňe bir «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda däl, eýsem, tutuş «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynda hem öňdebaryjylaryň hatarynda hormat bilen agzalýar. Munuň özi ýöne ýerden däldir. Biziň aşakdaky ýazgylarymyz hem bu öňdebaryjy toparyň agzalarynyň alyp barýan tutumly işleri, olaryň ýolbaşçysy, umumy işe mynasyp goşant goşýan adamlar hakynda bolar. 

Bu topara buraw desgasynyň başlygy Halmyrat Rozyýew başarjaňlyk bilen ýolbaşçylyk edýär. Tejribeli ýolbaşçy uzak ýyllaryň dowamynda Watanymyzyň ösüşlerine goşýan saldamly goşandy, ak ýürekden çekýän halal zähmeti üçin «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna» medaly bilen sylaglandy. Şonda Halmyrat döwlet sylagyny diňe bir şol döwre çenli bitiren işlerine berlen mynasyp baha hökmünde kabul etmändi. Bu ýokary sylag onda geljekde has yhlasly we maksada okgunly zähmet çekmek höwesini hem döredipdi. 

Geçen ýyllarda Halmyradyň ýolbaşçylyk edýän burawlaýjylary ýurdumyzyň geljegi uly meýdançalarynda netijeli zähmet çekdiler, uglewodorod serişdeleriniň baý ýataklarynyň üstüni açdylar. Olaryň häzirki iş ýerleri bolsa Hazaryň kenaryndaky Uzynada meýdançasynda. Bu meýdança indi birnäçe ýyldan bäri gözleg-buraw işleriniň giňden alnyp barylýan ýerleriniň biridir. Özi-de Uzynadada ýurdumyzda ilkinji gezek iň çuň guýular burawlanypdy. Şeýle möhüm we jogapkärli işiň hut Halmyrat Rozyýewiň ýolbaşçylyk edýän toparynyň agzalaryna ynanylmagy-da olaryň ýokary başarnygyna we hünär ussatlygyna berlen mynasyp baha bolupdy. Şunlukda, korporasiýada ilkinji gezek ene ýeriň ýedi müň metre golaý çuňlugyna ýetildi we nebitdir gaz kondensatynyň senagat akymy alyndy. Geçen ýyllarda topar tarapyndan bu meýdançada şeýle guýularyň ikisi burawlandy we olardan çig malyň bol akymy alyndy. 

— Biz häzirki günlerde Uzynadada taslama çuňlugy 6800 metre barabar bolan 16-njy gözleg guýusyny burawlamak işini üstünlikli alyp barýarys. Şu döwre çenli 5 müň metrden gowrak çuňluk burawlandy. Biz möhüm işleri bellenilen möhletinde, talabalaýyk tamamlamak üçin ähli tagallalary edýäris — diýip, Halmyrat Rozyýew ynam bilen aýdýar.

Möhüm işde tutanýerli zähmet çekmegiň mynasyp göreldesini görkezýänleriň arasynda buraw ussalary Myrat Joraýewiň, Yslam Soltanowyň, burawlaýjylar Alym Dathudaýewiň, Nurgeldi Ýazowyň, Döwlet Täçmyradowyň, inžener Umytjan Mustakowyň, burawlaýjynyň kömekçisi Annamyrat Gurbangeldiýewiň atlary ilkinjileriň hatarynda agzalýar. Olaryň nusgalyk göreldesi kärdeşleri tarapyndan giň goldawa-da eýe bolýar. Şonuň netijesinde işler barha ilerleýär, arzyly sepgit barha golaýlaýar.