"Barsagelmez" guýulary düýpli abatlaýyş müdirligi

Esasy maksatlar we jogapkärçilikler: Türkmenistanyň  Zähmet  kodeksiniň, “Döwlet  gullugy  hakynda”  hem-de  “Döwlet gullukçysynyň  etikasy  we   gullyk  özüni  alyp  barşy  hakynda “ Türkmenistanyň  kanunlarynyň  talaplaryna  laýyklykda  işgäriň  hukuklaryndan  peýdalanmaga  we wezipe  borçlaryna  päk  ýürekden  we  ýokary  hünär  derejesinde  berjaý  etmäge.

Müdirligin düzümine  girýän  sehleriň  işlerini  sazlaşykly  alyp  barmaklygy, olaryň  alyp  barýan  işleriniň  guramaçylykly  ugrukmaklygyny, zähmetiň  talabalaýyk  gurnalmagyny, şonuň  esasynda  nebit-gaz  çykaryjy  guýylarda  abatlaýyş  işleriniň  meýilnamasyny, tabşyrygyny  üstinlikli  berjaý  etmekligi  gazanmaly. Guýylarda  geçirilýän  abatlaýyş  işleriň  hiliniň  oňat  bolmaklygyny, önümçilge  ösen  tilsimatlary (tehnologiýany) ornaşdyrmaklygy  ýola  goýmak, şonuň  netijesinde  öndürijiligi  ýokarlandyrmak , abatlaýyş  işleriň  özüne  düşýän  gymmatyny  aşaklandyrmak, şonuň netijesinde  girdejili  işlemekligi, az  harajat  bilen  köp  peýda  gazanmaklygy  başarmaly.

Sehlerde   düýpli  abatlaýyş  işleri  geçirilende  ýerasty we  tebigy  baýlyklar  baradaky hereket  edýän  “Düzgünnamanyň” talaplaryny  ýerinde  berjaý  etmekligi  gazanmaly.

Guýylary  düýpli  abatlamak   görkezijisiniň  meýilnamasyny  öz  wagtynda “NGDA” trestine  tassyklatmak, guýylarda  abatlaýyş  işlerini  ýokary  depginde  alyp  barmak  we  wagtynda  guratmak, netijede  bolsa  garaşylýan  möçberde  nebiti  we  kondensaty  almaklygy  üpjün  etmeklik. Meýilnama  laýyklykda  umumy  müdirlik  boýunça  gerekli  bolan  maddy  serişdelerini  kesgitleýär we olary  merkezleşdirilen  ýerlerden (bazalardan) lomaý-söwda  edilýän ýerlerden satyn  almaklygy  ýola  goýýar  we  alynan  serişdeleri  ykjam  ýerleşmesini  üpjün  etmek bilen , olary  oýlanyşykly  ullanylyşyna  gözegçilik  etmeli.

Müdirlikligi  ýokary  hünärli  işgärler  bilen  üpjün  edilmegine, bilim tejribesini  oňat netijili  peýdalanmaklyga we  olaryň  iş  ýerinde  zähmet  howpsuzlygyny  ýola  goýmak , zähmet  baradaky , tebigaty  goramak  hakyndaky  kanunlary  berjaý  edilmegine  gözegçilik  etmegi.

Köpçülikleýin  şertnamanyň  talaplaryny  berjaý  etmegi  we  oňa  degişli  teklipleri bermegi.