Bagtdan paýly nebitçi zenan
27.10.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ıylynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmagynda onun bir günümüz şanlı wakalara toýdur bayramlara beslenýär.

Güız aýynyň ajap günleriniň birinde Balkan welaýatynyň merkezi bolan Balkanabat şäherinde gurlup ulanmaga berlen, 16 maşgala nivetlenen iki gatly ıaşaýyş jaýlaryndan almak birnäçe kärdeşlerimize, ýagny nebitçilere miýesser etdi, şolaryň arasynda nebitçi zenanymyzyň bolmagy bizi beğendin.

Gürrüňi edilýän bagtdan paýly zenan «Türkmennebit» DK-niň «Nebitgazçykaryş» trestiniň Esasy nebit geçirijiler müdirliginiň Wyşka nebit akdyryjy stansiýasynyň himiki derňew laboranty Aksoltan Guzyçyýewadyr. Ol 1994-nji ýyldan bäri ıurdymyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan nebit-gaz pudagynyň ösmegine özüniň asylly zähmeti bilen goşant goşýar. Bu bolsa Gahryman Arkadagymyzyň, peder ıoluny dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ıurdumyzda zenanlaryň jemgyýetçilik syýasy durmuşyň ähli ugurlaryna deň gatnaşmaga gönükdirilen cinsiyet deňliginiň durmuş ıüzünde amala aşýandygyna şa ıatlyk edýär.

Ýurdymyzda biz zenanlar üç bilim almaga, hünär öwrenmäge, perzent terbiýelemäge, öz ukyp başarınygyňy açyp görkezmäge, çekilen zähmetiň rehetini katılıyor, eşretli dynç almaga ähli şertler, mümkinçilikler döredilýär, şeýle mümkinçilikleriňasynda Gahryman Arkadagymyza sırasında biz Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüıs ıürekden hoşallyk rapor ederiz.

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, janlary sag, il-ýurt bähbitli tutumlary rowaç bolsun!

Ogulbibi Şyhyýewa,

«Türkmennebit» DK-niň «Nebitgazburawlaýyş» trestinň Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirliginiň uly proraby,

zenanlar guramasynyň başlygy.