Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi
16.07.2023

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň uçurymlaryna diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi.

 Dabarada çykyş eden mekdebimiziň baýry mugallymlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri ýaşlary watançylyk, ynsanperwerlik, ýokary ahlaklylyk, Watana we şöhratly taryhymyza, halkymyzyň medeniýetine, däp-dessurlaryna, maşgala gymmatlyklaryna hormat goýmak ruhunda terbiýelemekligiň, ylym-bilime höwesini artdyrmaklygyň hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň esasy ugry bolup durýandygyny nygtamak bilen, uçurymlara ak ýol arzuw etdiler.

Hormatly Prezidentimiz öz çykyşlarynda ylym-bilimi ösdürmek, ýaşlaryň watansöýüji, kämil hünärmenler bolmalydygy barada aýratyn belleýär. Bu ugurdan möhüm resminamalar kabul edilip, uly işler durmuşa geçirilýär. Häzirki ajaýyp döwüzde hormatly Prezidentimiziň ýaşlar hakynda edýän taýsyz tagallalary watandaşlarymyzyň her birini buýsandyrýar. Munuň özi bilim işgärleri üçin hem aýdyň ýörelgedir, nusgalyk mekdepdir.