Täzelikler
Aşgabatda iýunda «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» halkara ylmy maslahaty geçiriler
12.05.2023

Türkmenistanda «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» atly halkara ylmy maslahatyna taýýarlyk işleri başlandy. Maslahaty iýun aýynyň ortalarynda geçirmek meýilleşdirilýär, häzir bolsa forumyň gün tertibi düzülýär hem-de prezentasiýa teklipleri kabul edilýär.

«Häzirki wagtda biz maslahatyň gün tertibiniň taslamasynyň üstünde işleýäris we golaýda ony köpçülige ýetireris. Häzirlikçe bolsa maslahatyň temasy bilen bagly prezentasiýalar boýunça teklipleri kabul edýäris. Şeýle hem daşary ýurtly wekilleriň ählisine wiza goldawy berler» - diýlip çäräniň guramaçylarynyň habarynda aýdylýar.

Ylmy maslahatyň işine halkara guramalarynyň, akademiki we diplomatik gulluklaryň wekilleri, ekologlar, maýadarlar, maliýeçiler, ylmy-barlagçylar we beýlekiler gatnaşar.

Çäräniň guramaçylary bolup «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» HJ we Gaffney Cline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.

«Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» atly halkara ylmy maslahaty ylmy barlaglaryň we iň gowy tejribeleriň esasynda uglewodorodlary ekologiýanyň zerur talaplaryny berjaý edip işläp taýýarlamaga ýardam eder.