Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji mejlisi 2024-nji ýylda Aşgabatda geçiriler
22.09.2023

Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji mejlisi 2024-nji ýylda Aşgabatda geçiriler. Bu barada 19-njy sentýabrda Seulda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Koreýa Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň “Geljege gönükdirilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek” ady bilen geçirilen ilkinji Maslahatynyň netijeleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamada aýdylýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Şeýle hem duşuşyga, Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň we Koreýa Respublikasynyň parlamentleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy öz çykyşynda “Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy” atly parlamentara forumyny döretmek başlangyjynyň ilkinji gezek 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin Phýonyň çakylygy boýunça Koreýa Respublikasyna resmi saparynyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürlendigini belledi.

Şu nukdaýnazardan, häzirki parlament ýolbaşçylarynyň forumynyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda parlament diplomatiýasynyň ösmegine itergi berjekdigi nygtaldy.

Türkmenistanyň deňhukuklylyk, uzak möhletleýin we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda durmuşa geçirilýän Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigi bellendi. Şol bir wagtyň özünde, dürli derejelerdäki yzygiderli duşuşyklar we gepleşikler taraplaryň netijeli gatnaşyklaryny has-da güýçlendirmäge ygrarlydyklaryny tassyklaýar.

Foruma gatnaşyjylar Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki görnüşiniň döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary güýçlendirmek üçin amatly pursatdygyny beýan etdiler we hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek we giňeltmek üçin parlamentara alyş-çalyşlaryň ähmiýetini tassykladylar.

Mejlisiň çäklerinde taraplar esasan Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk, şeýle hem sanly özgerişler pudagyndaky özara gatnaşyklar bilen baglanyşykly hyzmatdaşlygyň anyk ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Energetika, infrastruktura, suw çeşmelerini netijeli dolandyrmak, senagat diwersifikasiýasy, maliýe, bilim, saglygy goraýyş we syýahatçylyk ugurlary sebitleýin hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Forumyň çäginde koreý tarapy Merkezi Aziýa we Koreýa Respublikasynyň halklaryny birleşdirýän taryhy we medeni ýadygärliklere bagyşlanan fotosuratlaryň sergisini gurnady.

Şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynda we Koreýa Respublikasynda däp bolan çaý içmek dabarasy guraldy. Wekiliýetiň ýolbaşçylary sergi bilen tanyşanlarynda, , “Saglyk çaýlary” tebigy ösümlik çaýynyň dürli görnüşleriniň, adaty türkmen gök çaýynyň, milli süýjülikleriniň, pişme, külçe, gawun kaky, çelpek, gatlama, şeýle hem türkmen önümçiliginiň her dürli süýjüleri, guradylan miweler, un we süýt önümlerini hödürleýän türkmen pawilionyna aýratyn gyzyklanma bildirdiler.