Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
BMG-de Türkmenistan tarapyndan başy başlanan durnukly energiýa baradaky mesele ara alyp maslahatlaşar
06.08.2023

Türkmenistan BMG Baş Assambleýasynyň durnukly ösüşde energiýanyň ähmiýeti baradaky kararyny kabul etmek üçin başlangyç bilen çykyş eder.  Bu başlangyç BMG Baş Assambleýasynyň 12-nji sentýabrda Nýu-Ýorkorkda (ABŞ) başlajak 78-nji sessiýasynda Türkmenistanyň ileri tutýan wezipelerinden biri. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda habar berildi.

Rezolýusiýanyň taslamasy, elýeterli, ygtybarly, durnukly we häzirki zaman energiýa çeşmelerine elýeterliligi üpjün etmek, şeýle hem BMG-nyň Durnukly onýyllygy barada hasabat almak üçin, 2025-nji ýylda Türkmenistanda halkara Durnukly energetika forumyny geçirmek mümkinçiligini göz öňünde tutýar

Şeýle hem bu resminama Türkmenistanyň energiýa netijeliligine we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ulanylmagyna aýratyn ähmiýet berýändigini görkezýär.

Biz energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ösdürmek we ornaşdyrmak, şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini ösdürmek nukdaýnazaryndan gyzyklanýan taraplar bilen hyzmatdaşlyga taýýar diýlip, Türkmenistanyň öňe sürýän garaýşynda aýdylýar.

 

Çeşme: "Türkmenistan: Altyn asyr"