«Türkmengeologiýa» DK nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak maksady bilen işleri geçirýär
01.08.2023

Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir meselelerine hem-de resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Wise-premýer “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň ýurdumyzda nebitiň we gazyň çykarylyşyny mundan beýläk-de artdyrmak boýunça geçirýän işi barada aýtdy.

Şu maksat bilen, häzirki wagtda degişli geologik gözlegler amala aşyrylýar, önümçilik düzümini döwrebaplaşdyrmak, pudagyň düzümlerini zerur bolan enjamlar bilen üpjün etmek babatda çäreler durmuşa geçirilýär.

Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan geçirilýän geologiýa-gözleg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belledi. Bu korporasiýanyň öňünde täze, geljegi uly, uglewodorod serişdelerine baý ýataklary ýüze çykarmak we senagat taýdan özleşdirmek, ýangyç-energetika toplumynyň çig mal binýadyny pugtalandyrmak boýunça möhüm wezipeler goýuldy.

Şunuň bilen baglylykda, önümçilige innowasion tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak, döwrüň talaplaryna laýyklykda pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek wajyp ähmiýete eýedir diýip, döwlet Baştutany aýtdy we wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.