Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Nebitçi talyplar ders bäsleşiginde öňe saýlandylar
02.04.2024

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşiniň Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölümi, Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi, «Türkmennebit» DK-nyň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi we Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi bilen bilelikde talyp ýaşlaryň arasynda yglan eden ders bäsleşigi tamamlandy. Jemi 7 ders boýunça 4 okuw mekdebiniň gatnaşmagynda geçirilen bu ýaryş gyzykly pursatlara baý boldy. Öz zähmet ýollaryny hormatly käre bagyş eden mugallymlaryň çeken zähmetleriniň netijelerine guwanmaklary olara mundan beýläk-de has netijeli işlemeklerine uly itergi berer. 

Her ýylda geçirilýän bu bäsleşigiň düzgünnamasyna görä, «Türkmennebit» DK-nyň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň baýrakly orunlara mynasyp bolmagynda mekdebiň kärdeşler arkalaşygy guramasynyň uly goşandynyň bardygyny bellemek gerek. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynyň maddy-enjamlaýyn binýady has-da pugtalandyrylýar. Döwrebap tehnologiýalardan baş alyp çykmak ýaşlarymyzyň jogapkärli wezipesine öwrüldi. Bu meselede ýurdumyzyň bilim ulgamy has-da kämilleşdirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşiniň guramagynda geçirilen ýaryşyň jemleýji tapgyrynda gazanylan netije nebitçilik orta hünär okuw mekdebi üçin uly üstünlikdir.