Zähmeti goramak sagdynlygyň we howpsuzlygyň girewidir
17.09.2023

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň mejlisler zalynda konserniň garamagyndaky edara-kärhanalaryň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlygy boýunça hünärmenleriniň gatnaşmagynda okuw maslahaty geçirildi.

Onuň dowamynda zähmeti goramak we dolandyrmak, her bir işgäriň, hünärmeniň zähmet şertlerini, üpjünçiligini, howpsuzlygyny talabalaýyk guramak we başga-da ençeme wajyp ugurlar boýunça çykyşlara giň orun berildi.

Maslahatda «Işgärleri okatmak we görkezme-düşündiriş okuwlaryny geçirmek», «Iş orunlarynyň hünär synagyny geçirmek we netijelerini resmileşdirmek», «Işleriň görnüşleri boýunça zähmet goragy bilen bagly gözükdirmeleriň işlenip düzülişi, olaryň işgärlere öwredilişi, tanyşdyrylyşy we saklanylyşy», «Zähmeti goramak, senagat we ýangyn howpsuzlygy boýunça jogapkär bellemegiň tertibi» we beýleki temalar boýunça çykyşlar diňlenildi. Bulardan başga-da, okuw maslahatynda kesgitlenen wezipelere laýyklykda, önümçilikde howply ýagdaýlary duýdurmak, talabalaýyk zähmet şertlerini we tehniki howpsuzlygyny üpjün etmek, işgärleriň janyny we saglygyny goramak üçin zerur işleriň amala aşyrylýandygy bellenildi. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli döwrebap tehnikalar we tehnologiýalar bilen üstüniň ýetirilmeginiň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk boýunça geçirilýän çäreleriň has-da netijeliligini artdyrýandygy aýratyn nygtaldy.

«Türkmengaz» döwlet konserniniň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk bölüminiň başlygy Ylham Jumageldiýew, şol bölümiň hünärmenleri Azat Saparmuhammedow, Şöhrat Jumaýew, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň tehniki gözegçisi Geldimyrat Seýtiýew ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygy netijesinde her bir raýatyň dünýä ülňülerine laýyklykda döwrebap, ösen şertlerde zähmet çekmeginiň, ýaşamagynyň, dynç almagynyň hem-de hemmetaraplaýyn üns-alada bilen gurşalmagynyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenendigini bellediler.

Okuw maslahaty iki gün dowam edip, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlygy boýunça hünärmenler üçin iş tejribelerini artdyrmakda we paýlaşmakda netijeli boldy.