Türkmenistan we Singapur birnäçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýe — DIM
30.07.2023

Türkmenistan we Singapur dürli ugurlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Bu barada Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Seul ş.) B.Durdiýewiň Singapur Respublikasynyň Prezidenti  Halime Ýakoba ynanç hatlarynyň gowşurylyş dabarasynda geçirilen duşuşykda aýdyldy.

Söhbetdeşligiň dowamynda Singapur Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamlaryny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirmegi haýyş etdi hem-de türkmen-singapur gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça gyzyklanma bildirdi diýlip, Türkmenistanyň DIM-niň habarynda aýdylýar.

Şu nukdaýnazardan, Türkmenistan bilen Singapuryň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, maliýe, lukmançylyk, gaýtadan işleýän senagat, maglumat tehnologiýalary, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, şähergurluşyk we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly mümkinçilikleriniň bardygy tassyklanyldy.