Ilkinji hyzmatdaşlar we çykyş etjekler «OGT Türkmenistan -2023» XXVIII Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşjakdygyny tassykladylar
13.07.2023

Yug-Neftegaz kompaniýasy 2023-nji ýylyň 25-27-nji oktýabrynda geçiriljek OGT-2023 Halkara sergisinde we maslahatynda kümüş hyzmatdaşlygyny tassyklady. Bu barada çäräniň Guramaçylyk komiteti mälim edýär.

OGT-2023 maslahatynyň çäklerinde birnäçe wekilleri çykyşlaryny tassykladylar. Olaryň hatarynda: Halkara Energetika Hartiýasynyň Baş direktory Gaý Lens; ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy ilçi Jon MakGregor; BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko; BMG-niň Metan zyňyndylary boýunça Halkara obserwatoriýasynyň ýolbaşçysy Manfredi Kaltažirone; GHGSat Inc. Kompaniýasynyň prezidenti Stefan Žermen; Climate Compass halkara işewürliginiň ösdürmek bölüminiň başlygy Sandilýo Banerji bar.

Forumyň guramaçylary bolup «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Türkmen Forum» Hojalyk jemgyýeti we GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldaw bermeginde çykyş eder.

Forumyň maksady energetiki toplumy mundan beýläk hem durnukly ösdürmekde sebit hyzmatdaşlygyny berkitmek, dünýäniň energetika ulgamynda soňky ýörelgelere syn bermek we Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar.

Maslahat bilen ugurdaş geçirilýän OGT Expo sergisi ýerli we dünýä energetika pudagynyň iň täze gazananlaryny hödürlär. Şu ýylda sergide hödürleniljek täze elementler milli we halkara nebit kompaniýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmegiň möhümligini ýüze çykarmaga gönükdiriler.

Maslahatyň çäklerinde işewür duşuşyklar mümkin bolan hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň ýangyç-energetika, nebithimiýa toplumynda täze maýa goýum taslamalary barada habarlylygyny artdyrar.

Maslahatyň maksatnamasy Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçiliklerini, içerki we sebit ösüşiniň, uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň ekologiýa jähtlerini maslahatlaşmaga, ýaşyl energetika geçişi tizleşdirmäge gönükdirilendir.

«Türkmenistanyň nebiti we gazy 2023» halkara maslahatynyň we sergisiniň guramaçylary foruma gatnaşmak üçin 16-njy oktýabra çenli, onlaýn gatnaşmak üçin bolsa 20-nji  oktýabra çenli hasaba alnyp bolýandygyny habar berýärler.