Belent sepgitleri nazarlaýan gazçylar
29.06.2023

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkeziniň tebigy gazy ulanyjylaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir aýyny ajaýyp zähmet üstünliklerine besleýän edaranyň zähmetsöýer gazçylary tarapyndan häzirki wagtda gojaman Şabady etekläp oturan Daşoguz şäheriniň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijileriň bäş ýüz elli kilometrden gowrak ýerine, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlaryň bolsa dört ýüz ellä golaýyna gije-gündiziň dowamynda yzygiderli gözegçilik edilýär.

Gaz hojalyk edarasynyň hünärmenleriniň bellemegine görä, şu ýylyň başyndan bäri Daşoguz şäheriniň «Merkez-1», «Suwçy» we Nowruz ýaşaýyş jaý toplumlarynda hem-de Gülüstan şäherçesinde bar bolan gaz geçirijilerde alnyp barlan arassalaýyş, dikeldiş we tehniki gözden geçiriş işleri netijesinde öňden hereket edýän gaz ulgamlarynyň geçirijilik mümkinçilikleri ep-esli artdyrylypdyr. Şeýle hem welaýat merkeziniň çägine täze goşulan, öňler Şabat etrabynyň Jumanýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşligine degişli bolan ilatly ýerlerde bar bolan gaz desgalarynda hem hünärmenler tarapyndan tehniki gözleg-barlag hem-de meýilnamalaýyn abatlaýyş işleri giňden ýaýbaňlandyrylypdyr. Şäheriň ilatynyň tebigy gaza bolan islegini doly kanagatlandyrmak we gaz ýollarynyň geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmak maksadynda durmuşa geçirilen bu işlerde «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça ülşüniň işçi-hünärmenleriniň hem saldamly paýy bar. Olaryň birleşen tagallalary netijesinde häzirki wagtda welaýat merkezinde gaz desgalarynyň durkuny üýtgetmek hem-de zerur ýerlerini düýpli abatlamak, şeýle hem Gülüstan şäherçesinde täze gurulýan desgalary gazlaşdyrmak ugrunda giň göwrümli işler durmuşa geçirilýär. Bu derwaýys işleriň barha rowaç almagynda gaz hojalyk edarasynyň daşary gaz geçirijilere we gaz sazlaýjy enjamlara gözegçilik gullugynyň uly ussasy Kadyrbergen Orunbaýewiň ýolbaşçylygynda agzybirlikde zähmet çekýän bejeriji slesarlar Hudaýberdi Möminow, Nurmyrat Çaryýew, Palta Paltaýew, Batyr Şyhyýew, elektrik bilen kebşirleýjiler Nepes Otuzow we Jumadurdy Garaýew dagy öwgä mynasyp işleri alyp barýarlar.

Welaýat merkezinde ýerleşýän gaz hojalyk edarasynda bolanymyzda, ol ýerde näsazlygy habar beriş we hasaba alyş, daşary gaz geçirijilere, gaz sazlaýjylaryna gözegçilik, içeri öý gaz enjamlaryny bejeriş, gaz ölçeýji enjamlary oturdýan, hasabyny ýöredýän gözegçilik hem-de hyzmat ediş, şeýle hem gaz ýerleşdiriş we hasabaty ýaly gulluklaryň işçi-hünärmenleriniň ählisiniň bir bitewi güýje öwrülip, öz öňlerinde goýlan wezipe-borçlaryny birkemsiz berjaý edip, zähmet çekýändikleriniň şaýady bolduk.

— Edaramyzda şäher ilatyndan we edara-kärhanalardan gelýän sargytlar we haýyşnamalar hasaba alnyp, gaz enjamlarynda ýüze çykýan näsazlyklar Şöhrat Kultaýew, Genje Dosjanow we Allaberdi Meretdurdyýew ýaly slesar-bejerijiler tarapyndan gysga wagtyň içinde düzedilýär.

«Gazel» kysymly ýöriteleşdirilen awtoulaglaryň sürüjileri Farhat Kakabaýew we Gurbanmuhammet Meredow dagy bolsa özlerine ynanylan ulaglary hemişe gurat we işjeň ýagdaýda saklamak bilen, hojalyklarda we edara-kärhanalarda gaz enjamlarynda ýüze çykýan näsazlyklary gyssagly ýagdaýda dikeltmeklige öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar — diýip, «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň hünärmeni Merdan Gutlyýew gürrüň berýär.