Pudaklaýyn harbylaşdyrylan goragyň birleşdirilen otrýady

“Türkmennebitgeofizika” müdirliginiň Pudaklaýyn harbylaşdyrylan goragyň birleşdirilen otrýady Türkmenistanyň Prezidentiniň 2005-nji ýylyň  15-nji dekabrynda çykaran №7657 karary bilen “Türkmennebit” döwlet konserniniň düzüm birligine girýän kärhanalaryň Sanawyna goşuldy we    2012-nji ýylyň 15-nji iýunynda çykaran 12365-nji karary bilen tassyklanylan “Türkmennebit” döwlet konserni hakyndaky Düzgünnama laýyklykda bolsa, hukuk derejesi gaýtadan resmileşdirildi. “Türkmennebitgeofizika” müdirliginiň Pudaklaýyn harbylaşdyrylan goragyň birleşdirilen otrýadynyň (PHGBO) öz esasy iş ugry bolan konserniň has möhüm we üznüksiz kadaly işleýän desgalarynyň atylýan ýarag bilen gije-gündizleýin goragyny amala aşyrýar.Edaralarymyz