Hyundai Engineering — Türkmenistanyň Dubaýdaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hyzmatdaşy
13.04.2023

Hyundai Engineering  2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde Dubaýdaky Hyatt Regency myhmanhanasynda geçiriljek Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň bürünç hyzmatdaşydyr - diýip, forumyň guramaçylary habar berýär.

1974-nji ýylda esaslandyrylan Hyundai Engineering diňe bir Koreýa Respublikasynda däl, eýsem bütin dünýäde dürli ugurlarda inženerçilik çözgütlerini hödürleýän global kompaniýa öwrüldi. Kompaniýa köp ýyllyk tejribä, öňdebaryjy tehnologiýalara we adam mümkinçiliklerine esaslanýan gymmatlyklary döretmäge ymtylýar.

Türkmenistanda öz işjeňliginiň 10 ýylynyň içinde Hyundai Engineering birnäçe iri bilelikdäki taslamalary ýerine ýetirip, iň çylşyrymly wezipeleri ýerine ýetirmäge taýýar hem ygtybarly hyzmatdaş hökmünde özüni tanatdy.

2013-nji ýylda «Galkynyş» gaz ýatagynda kompaniýa gazy kükürtden arassalaýjy desgany gurdy. LX International Corporation bilen hyzmatdaşlykda Hyundai Engineering  Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda birnäçe täze tehnologik desgalary işe girizdi.

2018-nji ýylda Günorta Koreýa kärhanasy Balkan welaýatyndaky Gyýanly şäherçesinde täze gaz-himiki toplumyň gurluşygyny tamamlady. Onuň her ýylda 386 müň tonna polietilen we 81 müň tonna polipropilen öndürmäge mümkinçiligi bar. Önüm öndürilende öňdebaryjy we ekologik taýdan howpsuz tehnologiýalar ulanylýar.

Bahasy 3,4 mlrd ABŞ-nyň dollary bolan taslama Hyundai Engineering tarapyndan LX International Corporation we TOYO Engineering Corporation kompaniýalary bilen bilelikde ýerine ýetirildi.

2014-nji ýylda taslamany taýýarlama tapgyrynda Hyundai Engineering kompaniýasynyň Beýik Britaniýada TXF (Trade-Export-Finance)-den Ýewropadaky we Aziýadaky iň gowy on sany ekologik taýdan arassa taslamalaryň biri hökmünde ýörite sylag alandygy bellenmäge mynasypdyr.