Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşýar
23.09.2023

22-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 42 ýaşady. Döwlet Baştutanyny doglan güni mynasybetli daşary ýurtly kärdeşleri, şeýle hem türkmen Hökümetiniň agzalary gutladylar.

«Russiýada Siziň ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösdürmäge, ähli ugurlardaky netijeli hyzmatdaşlyga goşýan şahsy goşandyňyza ýokary baha berilýär. Biziň dostlukly halklarymyzyň abadançylygynyň, Merkezi Aziýada we Hazar sebitinde howpsuzlygy, durnuklylygy üpjün etmegiň bähbidine ikitaraplaýyn we halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça netijeli gatnaşyklarymyzyň, bilelikdäki ysnyşykly işimiziň dowam etdirilmegine umyt edýärin» - diýlip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň gutlagynda aýdylýar.

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew öz gutlagynda, «Biz Sizi türkmen halkynyň hormat-sarpasyna mynasyp bolan döwlet we syýasy işgär, hakyky watançy, öz Watanynyň wepaly ogly hökmünde tanaýarys. Soňky ýyllarda Siziň baştutanlygyňyzda halkyňyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmak işi dowam etdirilýär, ýurduňyzyň halkara giňişlikdäki abraýy has-da belende galýar.

Biziň dostlukly gatnaşyklarymyz, ýokary derejedäki duşuşyklarymyz we yzygiderli dialog arkaly iki ýakyn goňşy ýurduň strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de yzygiderli we netijeli ösdürip biljekdigiňize ynanýaryn» diýip belleýär.

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew: «Häzirki wagtda Siziň baştutanlygyňyzda doganlyk Türkmenistan durnuklylygy, durmuş-ykdysady ösüşi, öz raýatlarynyň abadançylygyny üpjün etmek ýoly bilen ynamly öňe barýar, özüniň halkara abraýyny yzygiderli berkidýär. Siziň strategik ugruňyza eýerip we möhüm başlangyçlarydyr özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirip, Türkmenistanyň döredijilikli ösüşini dowam etdirjekdigine, güýçli we gülläp ösýän döwleti gurmak boýunça belent maksatlara ýetjekdigine ynanýaryn» diýip belledi.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon: «Men iki ýurduň döwletara gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň esasy şerti hökmünde ýokary derejedäki özara ynanyşmak ýagdaýyndaky täjik-türkmen dialogyna uly ähmiýet berýärin. Golaýda Duşenbe şäherinde geçirilen çärelere Siziň işjeň gatnaşmagyňyza bu ösüşiň okgunly bolmagyny üpjün etmek boýunça biziň hemişelik bilelikdäki tagallalarymyzyň nobatdaky subutnamasy hökmünde baha berýärin. Täjigistan bilen Türkmenistanyň özara gatnaşyklarynyň iki doganlyk halkyň jana-jan bähbitlerine mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynanýaryn» diýip belleýär.

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew: «Azerbaýjan-türkmen gatnaşyklary asyrlaryň dowamynda dostlukda, doganlykda we hoşniýetli goňşuçylykda ýaşaýan halklaryň erk-islegine esaslanýar. Şeýle berk binýada daýanýan gatnaşyklaryň günsaýyn täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyna şatdyryn. Siziň bilen ýakynda Duşenbe şäherinde bolan duşuşygymyzy ýakymly duýgular bilen ýatlaýaryn. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky, şol sanda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň arasyndaky sebit hyzmatdaşlygynyň depginli ösüşine kanagatlanma bildirýärin. Däp bolan dostlukly gatnaşyklarymyzyň netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygymyzyň we işjeň syýasy dialogymyzyň mundan beýläk-de ýurtlarymyzyň hemmetaraplaýyn ösüşine, sebitde abadançylygyň üpjün edilmegine ýardam berjekdigine berk ynanýaryn» diýip belledi.

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow: « Halklarymyzyň düýpli bähbitlerini ilerletmäge gönükdirilen bilelikdäki tagallalarymyzyň, şeýle hem aramyzda ýola goýlan dostluk we özara hormat goýmak gatnaşyklarynyň netijesinde gyrgyz-türkmen strategik hyzmatdaşlygy işjeň ilerledilýär. Gadymdan gelýän dostluga, ynanyşmaga, özara bähbitli hyzmatdaşlyga esaslanýan köpugurly gyrgyz-türkmen gatnaşyklarynyň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynanýaryn» diýip belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli wise-premýerler, ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gutladylar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyza ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.