Türkmen-Katar hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy
15.08.2023

14-nji awgustda Katar Döwletiniň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Katar Döwletindäki täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Seýitmämmedow Katar Döwletiniň Daşary işler boýunça Döwlet ministri Soltan bin Saad Al-Muraýha ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

Katar Döwletiniň Daşary işler boýunça Döwlet ministri ilçini wezipä bellenmegi mynasybetli gutlamak bilen, oňa ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmek boýunça alyp barjak işinde Katar tarapynyň goldaw bermäge taýýardygyny beýan etdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda ilçi Türkmenistanyň we Katar Döwletiniň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagy ugrunda tagalla etjekdigine ynandyrdy.

 

Çeşme:Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi