Talyplar önümçilik tejribesini özleşdirýärler
17.07.2023

Ajaýyp döwrümizde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde ýaş nesliň döwrebap hünär öwrenmegi, kämil bilim almagy üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Talyplar owadan, dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň iň soňky gazananlaryny özünde jemleýän tehniki serişdeler bilen abzallaşdyrylan binada bilim alýarlar.

Talyp ýaşlar nazaryýetde alan bilimlerini barlaghanalarda tejribe geçmek, şeýle-de «Türkmengaz» döwlet konsernine degişli edara- kärhanalarda önümçilik tejribeligini geçmek bilen özleşdirýärler. Häzirki wagtda bu ýerde «Maglumat ulgamlary», «Elektroenergetiki ulgamlaryň awtomatizasiýasy we rele goragy», «Senagat enjamlaryny gurnamak we tehniki taýdan ulanmak», «Maşyngurluşygyň tehnologiýasy» hünärlerinde bilim alýan talyplarymyz okuw we önümçilik tejribesini üstünlikli geçýärler. «Elektroenergetiki ulgamlaryň awtomatizasiýasy we rele goragy» hünärinde önümçilik tejribesini geçýän geljekki hünärmenler tejribeligiň dowamynda transformatoryň wezipesi, işleýiş düzgüni, naprýaženiýanyň sazlanyşy, üýtgeýşi, elektrik maşynlary: generator, sinhron, asinhron hereketlendirijileriň işleýiş düzgüni, gurluşy, magnit hadysalary, mehaniki häsiýetnamasy we beýlekiler bilen tanyşýarlar. Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň talyplary häzirki wagtda Gün energiýasyndan elektrik energiýasyny öndürmegiň inçe syrlaryny öwrenýärler. Okuw mekdebiniň barlaghanalary döwrebap tehnikalaryň we enjamlaryň ähli görnüşleri bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu mümkinçilikler talyplarymyzyň dünýäniň bilim ulgamynyň ösüşi bilen deň gadam urmagyna ýardam edýär.

Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz türkmen ýaşlarynyň ylymly-bilimli, giň gözýetimli, kämil derejeli hünärmenler bolup ýetişmekleri barada täze-täze başlangyçlary öňe sürýärler. Munuň netijesinde döwrebap ylmy-tehniki enjamlar bilen üpjün edilen bilim ojaklarynyň sany gün geçdigiçe artýar. Olarda sanly bilim ulgamynyň ornaşdyrylmagy, internet ulgamyndan peýdalanylmagy ýaşlaryň bu ugurda dünýägaraýşyny artdyrmaga ýardam berýär. Hormatly Prezidentimiziň paýhasy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan işleriň düýp özeninde bagtyýar ýaş nesillerimiziň abadan şu güni, röwşen geljegi babatdaky aladalar durandyr.