Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Başlaýar:   04.01.2024
Gutarýar:   14.02.2024
Goýuldy:   09.01.2024

№-114: "Türkmennebit" DK halkara açyk tender yglan edýär

Hormatly jenaplar!
Türkmenistanyň «Türkmennebit» döwlet konserni tender komissiýasynyň adyndan, №-114 belgili halkara açyk tenderi aşakdaky lot boýunça haryt satyn almak üçin elýeterli edýär:

Lot №4 - "Awtoulag, traktor, hünärli tehnika, komponent we ehtiýaçlyk zapiçastlary";

Size şu salgylaryň üstüne ýüzlenilýär: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 56, 4-nji gat, DK "Türkmennebit"

·         tenderde goşulmak islegiňizi bildirýän arza (offşor zonada hasaba alynan ýa-da hasap açan goşulýanlaryň arzalary kabul edilmeýär) iberiň, goşulýanyň doly adyny, hukuky statusyny, hasaba alnan ýurdu we rekwizitleri görkeziň;

·         Türkmenistanyň "Döwlet ihtyjaçlary üçin haryt satyn almak, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary berjek üçin tenderleriň düzüminiň esaslary" kanuny bilen, "Tenderiň düzüminiň esaslary"nyň çykyşyndan we tenderde goşulmak üçin zerur dokumentlaryň sanawy bilen tanşyň.

·         Lotyň spesifikasiýasyny, tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini alň.

·         Bir Lot üçin tenderde goşulmak üçin tölegiň ödenmegi üçin, 575 ABŞ dollary (EÇS bilen) ýa-da manatda ekwivalenti, tölegiň ödenmegi üçin hasap alň;

·         Ýokardaky tenderlerde ähli gyzyklanýan potensial ýetirijiler goşula bilýär.

Tenderiň teklipleri «Neýtral Türkmenistan» gazetinde şu tender barada elýeterli edilen habarlaşygyň resmi çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş günüň dowamynda, emma 30-njy iş gününiň 1600 sagady (ýerli wagty bilen) geçmän kabul edilýär.

Ýokardaky möhletden soňra gelýän teklipler kabul edilmeýär.

Tölegiň ödenmegi üçin hasap ýazylýan arzany iberende görkezilýär.

Tenderiň teklipleriniň dolylygynyň bir ýapyk konwerti mastikaly möhür bilen güýçlendirilip, ýokardaky salgylara elýeterli edilen habarlaşygyň çap edilen wagtyndan başlap ýerleşdirilýär we tölegiň ödenmeginden soňra kabul edilýär. Tenderiň konwertine hökmany ýaly elektron wariantda anketa, şertnamanyň esasy şertleri ("Word" formatynda) we tehniki-ekonomiki spesifikasiýa ("Excel" formatynda) goşulýar.

Bellik üçin telefonlar: 40-39-39 (arzalary iberjek faks); 40-39-90, 40-39-93, 40-31-06, 40-39-83 (tehniki meseleler üçin).@turkmennebit.gov.tm (elektron salgy).